Odpad kategórie O (ostatný)

Ponúkame vám prepravu odpadu kategórie O (ostatný)

K realizácií prepravy je potrebné

  1. Zaradiť prepravovaný odpad podľa katalógu odpadov (vyhláška 364/2015 Z.z)
  2. Určiť miesto a termín nákladky a uzavrieť objednávku resp. zmluvu o preprave
  3. Dohodnúť si prevzatie odpadu s príjemcom (skládka odpadu, resp. iný príjemca)

Ponúkame možnosť prenájmu veľkokapacitného kontajnera (5 až 7 m3)

Odpad kategórie N (nebezpečný)

Ponúkame vám ADR prepravu odpadu kategórie N (nebezpečný)

Zrealizujeme prepravu nebezpečných vecí inak ako v cisternách a to najmä:

  • ADR v malospotrebiľských baleniach (3.4 ADR)
  • ADR podlimitnou prepravou (1.1.3.6 ADR)
  • ADR kusových zásielok (7.2 ADR)
  • ADR voľne vložených látok v kontajneri (7.3 ADR)

Info: Preprava je realizovaná valníkovým vozidlom
         Mercedes Atego 1222 s hydraulickou rukou

neb_odpad

Realizácia je vykonávaná v súlade s dohovorom ADR a preto je potrebné:

  1. Objednávateľ (prepravca) postupuje v súlade s bodom 1.4.2.1 ADR
  2. Objednávka na prepravu je v súlade s bodom 5.4 ADR a vyplní aj nákladný list
  3. Dohodnúť si prevzatie odpadu s príjemcom (skládka odpadu, resp. iný príjemca)